EURO-PERISTAT: Internationale positie van Nederlandse geboortezorg verbeterd

Europese vergelijking van de perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) geeft Nederland een stevige positie in de middenmoot. Dit blijkt uit het vierde EURO- PERISTAT 2018 onderzoek naar de perinatale gezondheid (gezondheid van moeder en kind rond de geboorte) in diverse Europese landen en regio’s in 2015.

In EURO-PERISTAT worden perinatale gegevens bijeengebracht van kinderen die na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer worden geboren. Belangrijk punt in de rapporten is de perinatale sterfte in de verschillende Europese landen. Deze sterfte bestaat uit de foetale sterfte (sterfte vóór de geboorte) plus de neonatale sterfte (sterfte na de geboorte).

Grenzen

Volgens EURO-PERISTAT zijn deze internationale cijfers het best te vergelijken als gekeken wordt naar de foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur en de neonatale sterfte vanaf 24 weken. Met deze grenzen worden verschillen in registratie en beleid tussen de landen gecompenseerd. Zo wordt foetale sterfte onder de 28 weken in sommige landen niet geregistreerd, zijn in Nederland ook zwangerschapsafbrekingen tot 24 weken in de cijfers opgenomen en zijn er verschillen in actieve behandeling bij extreme vroeggeboorte onder de 24 weken

Rangorde

De perinatale sterfte (24/28 weken) in Nederland was in 2015 4,2 per duizend geboortes. Vergeleken met het vorige EURO-PERISTAT-rapport over 2010 is dit een afname van 20 procent. Nederland steeg in de rangorde van de 15e plek in 2010 naar de 11e plek in 2015. De sterfte van levendgeborenen (neonatale sterfte) gerekend vanaf 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte daalde tussen 2004 en 2015 met 28,6 procent. Die sterfte was in 2015 2,0 per duizend geboortes en in 2004 2,8 per duizend geboortes. Hiermee staat Nederland voor deze neonatale sterfte in de middenmoot.

Europese top

De foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur is het sterkst gedaald: met 32,5% van 4,3 per duizend geboortes in 2004 naar 2,2 per duizend geboortes, waarmee Nederland voor deze foetale sterfte tot de Europese top behoort. Voor Nederland zijn voor deze groep de cijfers tot en met 2017 ook beschikbaar. In 2017 bedroeg de perinatale sterfte vanaf 24/28 weken 4,1 per duizend geboortes.

Minder goed te vergelijken

Wanneer gekeken wordt naar de gehele groep kinderen, waar in EURO-PERISTAT gegevens over worden samengebracht, dan is in Nederland de perinatale sterfte (vanaf 22 weken zwangerschapsduur) gedaald van 10,5 per duizend geboortes in 2004 naar 7,8 per duizend geboortes in 2015, een daling van 25,7 procent. In deze minder goed Europees te vergelijken groep bleef Nederland daarmee nagenoeg op dezelfde positie: bij vergelijking tussen 32 landen van de 27e plaats in 2010 naar de 28e plaats in 2015. (zie figuur 5). Voor Nederland zijn ook voor deze groep de cijfers tot en met 2017 beschikbaar. In 2017 bedroeg de perinatale sterfte vanaf 22 weken 7,7 per duizend geboortes.

Intensievere samenwerking

De Nederlandse uitkomsten zijn in vergelijking met andere landen in Europa vanaf 24/28 weken zwangerschapsduur verbeterd. Prof.dr. Jan Nijhuis, emeritus hoofd Obstetrie en Gynaecologie van het Maastricht UMC, voorzitter van de Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep en lid van het internationale wetenschappelijke comité van EURO-PERISTAT licht toe: ‘De verbeteringen zijn het resultaat van de grote inzet van en intensievere samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en anesthesiologen, de hele “keten”. Daarnaast speelt de uitvoering van de perinatale audit, waarin zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg analyseren, de activiteiten van het College Perinatale Zorg en de actieve aanpak van de overheid een belangrijke rol.’

Minder vaak
Naast genoemde redenen spelen ook andere factoren een rol in deze verbeterde positie van de Nederlandse perinatale sterfte. Sommige risicofactoren komen minder vaak voor: zo is bijvoorbeeld het aantal rokende zwangere vrouwen gedaald, zijn er minder tienerzwangerschappen en is er een geringe afname van vroeggeboortes en meerlingzwangerschappen. De Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep onderstreept dat de daling in perinatale sterfte vanaf 24/28 weken zwangerschapsduur onder meer is bereikt door meer integrale zorg met behoud van belangrijke kenmerken van het Nederlands verloskundig systeem. Ook andere Europese landen en regio’s laten nog steeds een daling in perinatale sterfte zien.

Het EURO-PERISTAT 2018-rapport is te downloaden via europeristat.com.

 

(foto: shutterstock)

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen